Modelowanie w planowaniu transportu miejskiego

Dr inż. Piotr Kisielewski - wykładowca

Wykładowca: dr inż. Piotr Kisielewski
Zakład Projektowania i Budowy Pojazdów Szynowych Instytutu Pojazdów Szynowych Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej

Termin i miejsce: 25 kwietnia 2017 r. g. 15:00-16:15, budynek CZIiTT, sala 4.01

Publiczny transport pasażerski odgrywa istotną rolę w sprawnym funkcjonowaniu dużych aglomeracji miejskich i jego znaczenie rośnie wraz z dynamicznym rozwojem miast. W dużych miastach komunikacja pasażerska obsługiwana jest w złożonym systemie transportowym, często wielomodalnym, z wykorzystaniem licznej floty pojazdów operującej z wielu lokalizacji bazowych, przy udziale licznych zespołów ludzkich, operatorów pojazdów i brygad wsparcia technicznego eksploatacji. W tak złożonych systemach planowanie transportu stanowi istotne wyzwanie logistyczne, realizowane z szerokim wykorzystaniem nowoczesnej techniki informatycznej. Najtrudniejsze, a zarazem najciekawsze z punktu widzenia logistyki w transporcie miejskim są problemy planowania strategicznego i operacyjnego, należące do klasy NP-trudnych problemów optymalizacji kombinatorycznej. W zakresie planowania strategicznego, w wykładzie zostaną zaprezentowane problemy projektowania sieci komunikacji miejskiej i optymalizacji rozkładu jazdy. W zakresie planowania operacyjnego przedstawiony zostanie problem budowy optymalnego zestawu zadań transportowych dla pojazdów i kierowców oraz optymalnego przedziału zadań w układzie wielodniowego harmonogramu pracy i bieżącej dyspozycji dziennej. Stopień trudności i skala problemów logistycznych w transporcie miejskim oraz konieczność ich efektywnego rozwiązywania w czasie zmusza do szerokiego zastosowania nowoczesnych technik wspomagania informatycznego. Prezentowane rozwiązania znajdują liczne zastosowania w praktyce komunikacji miejskiej.