Projekt badawczy - KET Poland (Key Enabling Technologies Poland)

Wykładowcy: dr inż. Katarzyna Rostek - Wydział Zarządzania, dr Agnieszka Skala - Wydział Transportu
EntreTech: Ośrodek Badań nad Przedsiębiorczością Wysokiej Techniki przy Politechnice Warszawskiej”

Termin i miejsce: 15 grudnia 2015 r. g. 16:15-17:30, budynek CZIiTT, sala 4.01

Celem prezentacji jest zapoznanie słuchaczy z projektem utworzenia EntreTech – Ośrodka Badań nad Przedsiębiorczością Wysokiej Techniki przy Politechnice Warszawskiej.

W prezentacji omówione zostaną:

 • dorobek badawczy w zakresie badań nad przedsiębiorczością wysokiej techniki,
 • wyzwania, jakie pojawiają się w związku z tym dorobkiem,
 • rozwiązania, jakie proponuje się w ramach koncepcji EntreTech,
 • korzyści, jakie z tego tytułu może uzyskać Politechnika Warszawska
  oraz zaangażowani w projekt naukowcy,
 • możliwości współpracy wewnątrz i na zewnątrz Uczelni.

Projekt KET Poland wychodzi naprzeciw wyzwaniu reindustrializacji, która ma być jednym
z głównych działań wspomagających wyjście Europy z ekonomicznego impasu. Komisja Europejska ogłosiła właśnie „nowe otwarcie polityki przemysłowej” (EC 2013), w której KET: Key Enabling Technologies mają odegrać kluczową rolę. Renesans wytwórczości w zakresie wysoko zaawansowanej techniki ma pomnożyć miejsca pracy dla najlepiej wykształconych kadr oraz zatrzymać na kontynencie europejskim zyski, które obecnie zasilają państwa Dalekiego Wschodu. Niemniej wiedza o specyfice funkcjonowania przedsiębiorstw stosujących KET jest wciąż niewielka. Problemem jest często sama ich identyfikacja, ponieważ firmy te są przedsiębiorstwami „nowej generacji” i niełatwo poddają się tradycyjnym klasyfikacjom i metodom badawczym. Cechuje je wydłużony okres „ukrytej” inkubacji oraz nierzadko „rozlana”, nieoczywista przynależność sektorowa. Brak wystarczającej wiedzy (lub, co gorsza: wiedza niewłaściwa) może utrudnić efektywne wsparcie trwałego rozwoju tych branż w perspektywie lat 2020, a nawet 2030.

Dlatego celem badawczym projektu jest zgromadzenie oraz analiza wiarygodnych i aktualnych danych o przemyśle KET w Polsce. Metoda identyfikacji tych przedsięwzięć, zbadanie mechanizmów ich powstawania i funkcjonowania, wskazanie efektywnych modeli biznesowych, stworzenie mechanizmów pozyskiwania i aktualizowania wiedzy o KET
w czasie rzeczywistym – wszystko to w warunkach wyjątkowo szybkich cykli innowacji, charakteryzujących technologie KET i ich wdrożenia – oto wyzwania badawcze, którym ma sprostać interdyscyplinarny zespół naukowców skupionych wokół projektu.

Celem uruchomienia projektu jest stworzenie w Politechnice Warszawskiej pierwszego
w Polsce ośrodka kompetencji w zakresie przedsiębiorczości wysokiej techniki w obszarze KET, który stanie się osią europejskiej polityki przemysłowej. Projekt może mieć początkowo wymiar lokalny – pilotaż badań zostanie przeprowadzony w wybranym ośrodku miejskim (w Warszawie). Po pozytywnej weryfikacji założeń metodologicznych i wypracowaniu skutecznych narzędzi badawczych projekt zyska wymiar krajowy, następnie regionalny (CEE), a docelowo: europejski.

Rezultatami projektu KET Poland będą produkty o charakterze:

 • naukowym: publikacje, monografie, seminaria naukowe, konferencje, możliwość stworzenia konsorcjum naukowego i aplikowania o granty H2020,edukacyjnym: kontrybucja do programów nauczania,
 • promocyjnym: tworzenie sieci powiązań nauka-biznes.

Wiedza wytworzona w ramach projektu stanowi wartość dla:

 • instytucji budujących strategie rozwoju przemysłu w Polsce,
 • instytucji (w tym publicznych) realizujących wsparcie dla podmiotów KET,
 • podmiotów inwestujących w KET (banki, fundusze),
 • przedsiębiorstw produkujących na rzecz KET (np. doradztwo, oprogramowanie etc.)
 • podmiotów i konsorcjów KET – poprzez możliwość spozycjonowania się wobec innych KETów oraz inne opcje wykorzystania danych, które pojawią się w toku realizacji badań.

Projekt ma być afiliowany w CZIiTT PW, Projekt połączy w sobie wiedzę techniczną i ekonomiczną, a jego elementem jest również wypracowanie narzędzi informatycznych służących pozyskiwaniu i przetwarzaniu wiedzy o przedsiębiorstwach KET. Skład zespołu badawczego powinien odbijać interdyscyplinarny charakter badań, zaś struktura finansowania – wieloaspektowe zastosowanie wytworzonej wiedzy. Nie powinno też zabraknąć profesjonalnej popularyzacji wypracowanych osiągnięć. Istotą pozostaje jednak stworzenie jak najlepszych publikacji, znacząco kontrybuujących do stanu wiedzy oraz dorobku naukowego członków zespołu badawczego, a także materiału badawczego charakteryzującego się wysokim poziomem przydatności do zastosowania w praktyce.

Prezentacja z wykładu (pdf, 2,38 MB)