Logowanie do USOS, Poczty (w tym Office, Teams, itd) dla studentów

English version below

Aby zalogować się do serwisu USOSWeb/APD należy wprowadzić numer PESEL lub adres e-mail (01234567@pw.edu.pl) jako login oraz hasło. W przypadku osób, które nie posiadają numeru PESEL, należy zgłosić się do Dziekanatu Swojego Wydziału w celu otrzymania loginu oraz hasła do serwisów USOSWeb/APD.
Studenci, którzy zostali zarejestrowani w systemie po raz pierwszy logują się używając własnego hasła z systemu Rekrutacja PW.
Po zalogowaniu się do serwisu, należy zmienić hasło (link "zmień hasło" znajduje się w prawym górnym rogu paska logowania).
W przypadku zapomnienia hasła, należy spróbować odzyskać hasło samodzielnie, wykonując procedurę odzyskiwania w aplikacji dostępnej pod adresem. W przypadku braku wystarczających danych w systemie, bądź braku możliwości samodzielnego odzyskania hasła, należy zgłosić się do Dziekanatu Swojego Wydziału.
Uwaga! Helpdesk techniczny nie wykonuje resetu haseł.
Uwaga: Studenci pierwszego roku mogą sprawdzić czy zostali już zarejestrowani w systemie USOS w systemie Rekrutacja PW w zakładce Tablica komunikatów, w sekcji Stan rekrutacji.
- w przypadku pierwszego logowania do poczty należy skorzystać z resetu hasła poprzez system USOSweb: https://usosweb.usos.pw.edu.pl, po zalogowaniu, a następnie po przejściu do zakładki DLA STUDENTÓW, a potem kolejno do Office 365;
- wygenerowane uprzednio hasło można zmienić samodzielnie poprzez: https://passwordreset.pw.edu.pl;
- UWAGA: Hasło może być aktywne po upływie około 30 minut!
W przypadku osób, które były już Studentami Politechniki Warszawskiej, konto jest ponownie aktywne.
Jednocześnie informujemy o możliwości korzystania z pakietu Office 365 (w tym TEAMS) – do pobrania na stronie https://portal.office.com. Dostęp do konta na ww. stronie oparty jest o login oraz hasło analogicznie jak w poczcie.
Informacje dotyczące ustawienia lub zresetowania hasła do poczty/usługi Office 365 znajdują się w systemie USOSweb.
Istnieje również możliwość dostępu do sieci Eduroam – informacje takie jak login i hasło są również zawarte na stronie USOSweb, po zalogowaniu w zakładce DLA WSZYSTKICH, a potem kolejno do eduroam.
__
To log in to the USOSWeb / APD website, enter the PESEL number or e-mail (01234567@pw.edu.pl) address as login and password. In the case of people who do not have a PESEL number, please report to the Dean's Office of their Faculty in order to obtain the login and password for the USOSWeb / APD services.
Students who have been registered in the system for the first time log in using their own password from the PW Recruitment system.
After logging in to the website, you need to change the password (the link "change password" is in the upper right corner of the login bar).
If you forget your password, try to recover the password yourself by following the recovery procedure in the application available at. If there is insufficient data in the system, or it is not possible to recover the password on your own, please contact the Dean's Office of your Faculty.
Warning! Technical helpdesk does not reset passwords.
Note: First-year students can check whether they have already been registered in the USOS system in the WUT Recruitment system in the Message board tab, in the Recruitment status section.
- in the case of the first login to the e-mail, use the password reset via the USOSweb system: https://usosweb.usos.pw.edu.pl, after logging in, and then after going to the FOR STUDENTS tab, and then to Office 365;
- the previously generated password can be changed independently via: https://passwordreset.pw.edu.pl;
- NOTE: The password can be active after about 30 minutes!
In the case of people who were already Students of the Warsaw University of Technology, the account is active again.
At the same time, we would like to inform you about the possibility of using the Office 365 suite (including TEAMS) - available for download at https://portal.office.com. Access to the account on the above-mentioned the website is based on a login and password, similarly to the e-mail.
Information on setting or resetting the password for the e-mail / Office 365 service can be found in the USOSweb system.
It is also possible to access the Eduroam network - information such as login and password are also included on the USOSweb website, after logging in in the FOR ALL tab, and then to eduroam.