Postępowania przetargowe w toku

Dostawa 7 miesięcznej (od 1 stycznia do 31 lipca 2018 r.) licencji akademickiej oprogramowania SAS 9 na platformę WNDW (32 i 64 bit) oraz Linux (64 bit) wraz z kursami e-learning i komponentami, dostępną dla wszystkich wykładowców, pracowników naukowych oraz studentów Politechniki Warszawskiej, oraz obsługę wsparcia technicznego w okresie trwania subskrypcji ważną do dnia 31 lipca 2018 r.

Nr Sprawy ZP/CI/16/2017

tryb postępowania: zamówienie z wolnej ręki

Dostawa urządzeń sieciowych, serwerów oraz licencji 

w ramach projektu „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług” Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza Działanie 2.1 E-usługi Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza Typ projektów: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych

Nr sprawy: ZP/CI/17/2017

tryb postępowania: przetarg nieograniczony

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

termin składania ofert: zmiana z 30.01.2018 r. godz. 11:00 na 8.02.2018 r. godz. 11:00
Ogłoszenie o zamówieniu (pdf, 78,55 kB)
SIWZ (pdf, 8,99 MB)
OPZ_Załącznik nr 5 do SIWZ (pdf, 453,17 kB)
Odpowiedź na zapytania (pdf, 166,03 kB)
Modyfikacja treści SIWZ (pdf, 202,83 kB)