Program Informatyzacji PW

Program Informatyzacji PW wynika bezpośrednio z zapisów Strategii Informatyzacji Politechniki Warszawskiej do roku 2020. Dokument ten został opracowany w kontekście uwarunkowań zewnętrznych w zakresie informatyzacji Państwa oraz wewnętrznych założeń i potrzeb Politechniki Warszawskiej, uwzględniając przy tym najnowsze trendy świadczenia usług opartych o techniki informacyjne, jak również już wdrażane w PW rozwiązania. Przyjęto, że techniki informacyjne stanowią szybkozmienny obszar funkcjonowania Uczelni, który ma kluczowy wpływ na jej funkcjonowanie i rozwój. Strategia stanowi podstawę działań dotyczących kierunkowych zmian w zakresie funkcjonowania PW z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych.

Program Informatyzacji obejmuje zagadnienia budowy usług wspieranych technikami informacyjnymi, związanymi z :

 1. Obsługą badań i dydaktyki w obszarze:
  • dydaktyki;
  • badań naukowych, innowacji i komercjalizacji wyników badań;
  • współpracy PW z otoczeniem;
 2. Obsługą zarządzania Uczelnią w obszarze:
  • administracji, w tym kadr, płac, finansów oraz księgowości;
  • ewidencji pracowników administracji centralnej i jednostek niebędących wydziałami, pracowników administracji wydziałowej oraz pracowników naukowo-dydaktycznych;
  • ewidencji studentów i doktorantów;
  • ewidencji projektów badawczych i naukowych.

Ze względu na stały rozwój technik informacyjnych oraz zmiany procesów, Program informatyzacji (i przede wszystkim przyjęte plany implementacji rozwiązań), są corocznie weryfikowane oraz dostosowywane do dynamicznie zmieniających się potrzeb Uczelni w zakresie informatyzacji.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dot. Programu Informatyzacji PW należy sięgnąć do:

Aby zapewnić właściwy nadzór nad realizacją Programu Informatyzacji, powołana została Rada Centrum Informatyzacji PW. Wśród postawionych przed Radą zadań podkreślić należy zatwierdzanie, m. in.:

 • projektów do realizacji;
 • priorytetów realizacji projektów, o których mowa powyżej.

Dotychczasowe uchwały Rady Centrum Informatyzacji dot. Programu Informatyzacji:

Zadania postawione przed PW w roku akademickim 2015 / 2016, w ramach Programu Informatyzacji, zostały przedstawione w formie wykresu zawierającego zadania oraz przewidywane okresy ich realizacji.

Centrum Informatyzacji regularnie informuje interesariuszy Programu o stanie zaawansowania prac i planowanych działaniach. Do tej pory ukazało się kilkanaście artykułów w Biuletynie PW opisujących zagadnienia związane z Programem Informatyzacji. Wśród nich wymienić należy zwłaszcza artykuły dot. wdrożenia Systemu SAP FI:

oraz artykuły dotyczące USOS:

Dotychczasowe wysiłki we wdrażaniu Programu Informatyzacji zostały docenione nie tylko na polu wewnętrznym, ale także przez niezależne gremium ekspertów zarządzania projektami. W 2014 r., wdrożenie Systemu SAP-FI w Politechnice Warszawskiej zostało nagrodzone przez SAP Central Europe srebrnym medalem w kategorii „Rapid Delivery Category”. Więcej informacji na temat konkursu znaleźć można na stronie SAP Quality Awards 2014. Z kolei w 2015 r. Politechnika Warszawska została nominowana w gronie 4 kandydatów do dorocznej nagrody „Liderzy Zarządzania Uczelniami – LUMEN” w kategorii Innowacyjność za „Strategię informatyzacji PW do roku 2020”.