Usługi

Poczta elektroniczna

Adresy e-mail w formacie imie.nazwisko@pw.edu.pl (konfiguracja: Outlook/Exchange lub imap.pw.edu.pl 993 SSL, smtp.pw.edu.pl 587 SSL lub TLS) są przeznaczone TYLKO dla pracowników Politechniki Warszawskiej. Studenci i doktoranci używają adresów e-mail w formacie numeralbumu@pw.edu.pl

Internet dla konferencji i imprez

Na potrzeby konferencji organizowanych w Gmachu Głównym PW, CI udostępnia sieć bezprzewodową WIFI oraz w niektórych miejscach sieć przewodową.

Dystrybucja oprogramowania

Centrum Informatyzacji PW zajmuje się dystrybucją oprogramowania inżynierskiego na potrzeby studentów i wykładowców.

Podpis elektroniczny

Składanie wniosków o wydanie/przedłużenie ważności certyfikatów kwalifikowanych.

Certyfikaty

Centrum Informatyzacji PW (zwane dalej Instytucją Certyfikowaną), na podstawie umowy, pośredniczy w nieodpłatnym pozyskiwaniu certyfikatów nadawanych przez DigiCert (zwanym dalej Podmiotem Certyfikującym).

Dotacja na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki

Zgodnie z Art. 20 pkt 1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki możliwe jest otrzymanie dotacji z MNiSW na finansowanie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w zakresie dużej i strategicznej infrastruktury badawczej. Przepis ten przewiduje w lit. b) finansowanie kosztów rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki (historycznie nazywane w PW Dotacją LAN).

Granty obliczeniowe

Zmiany w sposobie obsługi grantów

Serwer czasu

Ośrodek udostępnia usługę synchronizacji z własnym serwerem czasu STRATUM 1.

Rezerwacja sal

Biuro Zarządzania Projektami
Gmach Administracji Centralnej PW
ul. Noakowskiego 18/20
klatka A , pokój 105
telefon: (0 22) 234 66 89
e-mil:  bp-ci@pw.edu.pl 

Rezerwacji sal należy dokonywać przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

Service Desk

W ramach unowocześniania pracy Centrum Informatyzacji, w styczniu 2014 roku uruchomiona została nowocześnie pojmowana usługa wsparcia serwisowego (tzw. Service Desk). Jest ona oparta na powszechnie już uznawanym standardzie dobrych praktyk w tym zakresie - ITIL. 

Nowe oprogramowanie oraz dofinansowanie szkoleń dostępne dla pracowników i doktorantów PW

Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej informuje o rozszerzeniu licencji na oprogramowanie firmy National Instruments. Dotychczas dostępny pakiet NI LabVIEW został rozszerzony o programy Multisim i Ultiboard, służące do nauczania podstaw elektroniki analogowej i cyfrowej. Dodatkowo, wszystkie wspomniane programy są dostępne także w formie licencji studenckich, dostępnych dla wszystkich aktywnych studentów Politechniki Warszawskiej.