Rekomendacje w zakresie zaliczeń i egzaminów prowadzonych zdalnie

 • Zawarte w niniejszym dokumencie rekomendacje zostały opracowane na podstawie analizy dotychczasowych doświadczeń jednostek PW.
 • Wszystkie opisane rekomendacje należy traktować jako podstawę do opracowania przez jednostki szczegółowych zasad, a przez nauczycieli akademickich rozwijania własnych metod i technik kształcenia zdalnego w zależności od specyfiki prowadzonych przedmiotów oraz liczebności grup zajęciowych.
 • Rekomendowane narzędzia informatyczne są utrzymywane przez Politechnikę Warszawską i zabezpieczone od strony technicznej i prawnej.
 • Należy pamiętać, że wprowadzenie zdalnej formy kształcenia i zaliczenia wymaga aktualizacji regulaminu przedmiotu.

Centrum Pomocy

Przeprowadzanie zdalnych zaliczeń i egzaminów

Zaliczenia i egzaminy muszą być realizowane zgodnie z Zarządzeniem nr 27/2020 Rektora PW z dnia 4 maja 2020 r.w sprawie zasad weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się na studiach pierwszego i drugiego stopnia w procesie kształcenia na odległość w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zaliczenia i egzaminy ustne:

 • Do realizacji zaliczeń zajęć projektowych, laboratoryjnych i egzaminów w formie ustnej zaleca się wykorzystanie platformy MS Teams - szkolenia dostępne:
 • Podczas weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się student musi mieć włączoną kamerę.
 • Przebieg zaliczenia lub egzaminu może być rejestrowany na wniosek lub za zgodą studenta.
 • Nauczyciel może zażądać weryfikacji tożsamości studenta przystępującego do zaliczenia lub egzaminu np. poprzez okazanie dowodu tożsamości lub legitymacji studenckiej, przy czym okazanie dokumentu nie może być rejestrowane.
 • Prezentacja projektów indywidualnych lub zespołowych może odbywać się także np. poprzez przesłanie wcześniej nagranego przez studentów filmu i jego omówienia podczas spotkania „na żywo”.

Zaliczenia i egzaminy pisemne:

Przeprowadzanie egzaminów dyplomowych

 • Egzamin dyplomowy zdalny – realizowany zgodnie z Zarządzeniem nr 26/2020 Rektora PW z dnia 4 maja 2020 r.w sprawie zasad organizacji egzaminów dyplomowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia realizowanych w trybie na odległość oraz przedłużenia terminów składania prac dyplomowych w okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Egzamin dyplomowy częściowo zdalny (student i reprezentant Komisji egzaminu dyplomowego na uczelni, pozostali w łączności zdalnej) – możliwy do przeprowadzenia po wprowadzeniu przez Rektora PW Zarządzenia dot. wymogów, jakie powinny być spełnione dla zapewnienia bezpieczeństwa w warunkach COVID – 19
 • Egzamin dyplomowy na terenie Uczelni – możliwy do przeprowadzenia po wprowadzeniu przez Rektora PW Zarządzenia dot. wymogów, jakie powinny być spełnione dla zapewnienia bezpieczeństwa w warunkach COVID – 19.

Przykłady dokumentów i procedur