Cele projektu

Główny cel projektu:

„W ramach projektu pt.” ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług”, studenci i pracownicy PW zyskają dostęp do platformy e-learningowej, która umożliwi im zdalne korzystanie z materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, czy też monitorowanie efektywności nauki.

Celem głównym projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego Mazowsza poprzez wdrożenie systemu e-usług na rzecz społeczności regionu, kandydatów, studentów i pracowników Politechniki Warszawskiej, organizacji współpracujących, który podniesie jakość zarządzania uczelnią.

Cele szczegółowe:

 • zwiększanie liczby oraz jakości usług udostępnianych w formie elektronicznej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) na rzecz społeczności Mazowsza;
 • znacząca poprawa jakości obsługi kandydatów na studia, studentów i pracowników Uczelni;
 • zwiększenie poziomu ochrony danych przetwarzanych w systemach informatycznych podmiotów działających na Mazowszu;
 • zapewnienie bezpieczeństwa wdrażanych systemów informatycznych oraz przetwarzania danych zgodnie z obowiązującym prawem;
 • poprawa niezawodności systemów informatycznych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii o wysokiej skalowalności rozwiązań;
 • podniesienie poziomu informatyzacji Uczelni;
 • ujednolicenie infrastruktury teleinformatycznej Uczelni poprzez integrację platformy e-usług z innymi systemami informatycznymi;
 • zwiększenie efektywności pracy poprzez lepsze zarządzanie zadaniami i ich rozliczalnością;
 • poprawa jakości współpracy Uczelni z organizacjami;
 • poprawa konkurencyjności Uczelni, regionu, kraju oraz Unii Europejskiej dzięki korzystaniu
  z udostępnionych e-usług nie tylko mieszkańców regionu, ale także studentów i naukowców
  z kraju i zagranicy;
 • uruchomienie nowych kanałów kontaktu ze studentami z zagranicy;
 • zapewnienie interooperacyjności z platformami krajowymi świadczenia e-usług, w tym
  z platformą ePUAP.

Powyższe cele bezpośrednie przekładają się na szereg celów pośrednich, wśród których wymienić należy:

 • rozwój e-usług o jak najwyższym stopniu dojrzałości, z których korzystać będą obywatele;
 • poprawa dostępności do publicznej informacji dla mieszkańców miasta i województwa;
 • usprawnienie procesu obsługi interesanta;
 • poprawa jakości świadczonych usług publicznych;
 • usprawnienie procesu gromadzenia danych i informacji oraz poziomu ich bezpieczeństwa;
 • rozwój kompetencji pracowników Uczelni.

Jak wynika z analizy, głównym problemem w skali całego kraju, a tym samym i w Warszawie, jest niewystarczający stopień wykorzystania technologii TIK oraz zbyt niski poziom rozwoju e-usług w pracy instytucji edukacyjnych, czy szerzej instytucji publicznych w stosunku do rzeczywistych potrzeb.

Wobec powyższego, celem prowadzonych działań jest rozwój infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej uruchomienie usług elektronicznych a także dążenie do upowszechniania stosowania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych TIK w życiu codziennym.

Zwiększona dostępność usług świadczonych on-line, polegać będzie m.in. wymianie danych
i zasobów ogólnie dostępnych rejestrów publicznych w oparciu o określone  wymagania zapisane
w krajowych ramach interoperacyjności systemów.

Wykorzystanie zaawansowanych technologii ICT w miejscu pracy wpłynie na podniesienie kompetencji personelu, wyrównanie szans grup zawodowych na rynku pracy.

Powyższy cel główny oraz cele szczegółowe projektu zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących zadań inwestycyjnych:

 • zakup i wdrożenie systemów oprogramowania;
 • rozbudowa środowiska przetwarzania danych dla wdrażanych systemów;
 • rozbudowa kompleksowego systemu bezpieczeństwa danych;
 • integracja z innymi systemami i rejestrami zewnętrznymi;
 • wdrożenie i efektywne stosowania rozwiązań „chmury obliczeniowej”;
 • wdrożenie platformy elektronicznej świadczenia e-usług dla mieszkańców regionu, studentów oraz pracowników Uczelni;
 • zapewnienie interoperacyjności systemu informatycznego z platformą krajową ePUAP.

Zasięg oddziaływania:

Projekt pt. „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług” będzie oddziaływał przede wszystkim na społeczność Warszawy, Mazowsza oraz w mniejszym stopniu - pozostałych rejonów kraju.

Korzyści w wymiarze jakościowym:

Zgodnie z założeniami realizacja projektu przyniesie szereg korzyści jakościowych:

 • usprawnienie procesu rekrutacji – poprzez wdrożenie szeregu e-usług ułatwiających i w dużym stopniu  automatyzujących sam proces rekrutacji;
 • usprawnienie procesów dydaktycznych – poprzez wdrożenie szeregu usług zapewniających narzędzia ułatwiające w dużym stopniu realizację tych procesów;
 • usprawnienie relacji studenta z Uczelnią -  umożliwiających załatwianie szeregu spraw bez konieczności osobistego kontaktu;
 • usprawnienie funkcjonowania Uczelni - poprzez wdrożenie systemów zarządzania i obiegiem informacji;
 • ułatwienie i upowszechnienie dostępu do informacji - dzięki rozbudowie portalu internetowego;
 • interoperacyjność systemu informatycznego z platformą krajową e-PUAP zapewni wymianę danych między instytucjami z wygodą dla obywatela;
 • wzrost kompetencji pracowników - poprzez wdrożenie projektu nastąpi podniesienie kwalifikacji personelu w zakresie wykorzystania technologii TIK w codziennej pracy.

Realizacja projektu przyczyni się do upowszechnienia i usprawnienia realizacji usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, co przełoży się na usprawnienie i poprawą funkcjonowania Uczelni.