Zrealizowane projekty

Centrum Informatyzacji PW przy współpracy z zespołami wdrożeniowymi składającymi się z pracowników Politechniki Warszawskiej oraz przy współpracy z firmami konsultingowymi na przestrzeni ostatnich lat zrealizowało następujące projekty:

Wdrożenie SAP HR

Projekt został powołany w celu zastąpienia przestarzałych, niewydolnych i niewspółpracujących ze sobą aplikacji obsługujących procesy kadrowo-płacowe, w tym umów CP poprzez wdrożenie jednolitego, zintegrowanego systemu informatycznego umożliwiającego centralne naliczenie listy płac dla wszystkich pracowników PW i osób zatrudnionych w PW na podstawie umów cywilno-prawnych oraz rozliczenie tych osób względem instytucji zewnętrznych, jak również utworzenie jednolitej bazy kadrowo-płacowej Uczelni.

 • Karta projektu

  Pobierz plik (pdf, 81,15 kB)
 • Realizowane zadania Strategii Informatyzacji

  Wsparcie procesów w PW

  Optymalizacja kosztów informatyzacji

  Ustanowienie zasad organizacji wsparcia

  Budowa infrastruktury teleinformatycznej

Wdrożenie modułu SAP POL-on

Projekt został powołany w celu rozszerzenia funkcjonalności systemu SAP HR o możliwości automatycznej sprawozdawczości do MNiSW - moduł POL-on.

 • Karta projektu

  Pobierz plik (pdf, 80,79 kB)
 • Realizowane zadania Strategii Informatyzacji

  Wsparcie procesów w PW

  Optymalizacja kosztów informatyzacji

  Ustanowienie zasad organizacji wsparcia

  Budowa infrastruktury teleinformatycznej

Wdrożenie SAP FI

W ramach podpisanej umowy pomiędzy czterema uczelniami: PW, UJ, UMCS oraz UŚ Rektorzy tych Uczelni zobowiązali się do wdrożenia w nich zintegrowanego systemu informatycznego. Dzięki wspólnej realizacji przedsięwzięcia można było uzyskać korzystny rabat na licencje za użytkowanie i opłaty maintenance systemu klasy ERP. W następstwie zawartego porozumienia, w 2010 r. w Politechnice Warszawskiej został wdrożony system kadrowo-płacowy SAP HR, a wdrożenie SAP FI jest kolejnym krokiem wykonanym ku budowie zintegrowanego systemu informatycznego.

 • Karta projektu

  Pobierz plik (pdf, 80,92 kB)
 • Realizowane zadania Strategii Informatyzacji

  Wsparcie procesów w PW

Wdrożenie CM USOS

Projekt został powołany w celu dostarczenia spójnej i zcentralizowanej platformy dotyczącej obsługi toku studiów oraz w celu zapewnienia scentralizowanego systemu do obsługi rozliczeń i płatności ze studentami. Założono, że dzięki realizacji projektu będzie możliwe spójne raportowanie do systemu POL-on.

 • Karta projektu

  Pobierz plik (pdf, 80,55 kB)
 • Realizowane zadania Strategii Informatyzacji

  Wsparcie procesów w PW

  Optymalizacja kosztów informatyzacji

  Ustanowienie zasad organizacji wsparcia

  Budowa infrastruktury teleinformatycznej

Wdrożenie Portalu Pracowniczego Politechniki Warszawskiej

Projekt został powołany w celu dostarczenia wszystkim pracownikom Politechniki Warszawskiej elementów samoobsługi pracowniczej poprzez stworzenie wewnątrzuczelnianego portalu pracowniczego. Działanie to jest odpowiedzią na rosnące potrzeby optymalizacji procesów zachodzących w obszarze kadrowo-płacowym. Ponadto, koniecznym było uruchomienie systemu, który na żądanie, w sposób automatyczny, dostarcza dokumenty płacowe oraz umożliwia pracownikom samodzielną weryfikację swoich podstawowych danych w systemie HCM.

 • Karta projektu

  Pobierz plik (pdf, 81,74 kB)
 • Realizowane zadania Strategii Informatyzacji

  Wsparcie procesów w PW

  Optymalizacja kosztów informatyzacji

  Budowa infrastruktury teleinformatycznej