NERW2

Analiza procesów

Standaryzacja i ciągły nadzór nad przebiegiem procesów zachodzących na Uczelni to nieodłączny element usprawniania zarządzania organizacją. W celu sprawnego zarządzania Uczelnią, w każdym aspekcie jej funkcjonowania (nauka,  dydaktyka, współpraca z otoczeniem, administracja), należy poddać wnikliwej analizie istniejące i obowiązujące procesy, procedury oraz regulacje. 

Elektroniczny Obieg Dokumentów

Projekt wdrożenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów (dalej EOD) ma na celu usprawnienie w Uczelni sposobu obiegu dokumentów, który w dotychczasowym kształcie (obieg papierowy) jest nadmiernie czasochłonny i mało efektywny. Dodatkowym celem projektu jest wdrożenie systemu zarządzania relacjami z interesariuszami (CRM). 

Eduroam

Projekt rozbudowy sieci bezprzewodowej Eduroam ma na celu umożliwienie dostępu do Internetu dla studentów oraz pracowników międzynarodowego środowiska naukowego w kolejnych obiektach Politechniki Warszawskiej. Udostępnienie tej usługi na wszystkich wydziałach Uczelni pozwoli zarówno studentom, jak i pracownikom na korzystanie z dostępu do szybkiego i bezpiecznego Internetu.

USOS

Projekt rozbudowy systemu USOS oraz aplikacji stowarzyszonych zakłada dostosowanie obecnie wykorzystywanego systemu do potrzeb Uczelni. Zmiany w kontekście niedawno zmienionych przepisów o ochronie danych osobowych oraz zmian wynikających z nowej ustawy o szkolnictwie wyższym implikują konieczność zmian procesów, a przez to również modernizacji używanych systemów. 

Logo funduszy europejskich: Wiedza Edukacja Rozwój, Europejski Fundusz Społeczny