Inne Zamówienia

Świadczenie usług doradczych związanych z realizacją projektu pn. „ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług

Tryb postępowania: Bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Termin składania ofert: 11.07.2017 r.

Oferty należy przesyłać na adres email: zp.ci@pw.edu.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

w ramach projektu

„ePW – wzrost jakości i dostępności kształcenia z wykorzystaniem zintegrowanej platformy e-usług”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza

Działanie 2.1 E-usługi

Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza

Typ projektów: Wykorzystanie TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych 

Zapytanie ofertowe (pdf, 611,86 kB)
Wzór_Umowy (pdf, 441,74 kB)
Załącznik nr 1 do umowy (pdf, 252,74 kB)

Usługi doradcze w zakresie przygotowania projektu unijnego.

Tryb postępowania: Bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

Termin składania ofert: 09.08.2016 r.

Oferty należy przesyłać w formie pliku .pdf na adres email: sekretariat.ci@pw.edu.pl

 

Szczegóły dot. zamówienia w zapytaniu ofertowym poniżej:

Zapytanie_Ofertowe (pdf, 114,92 kB)