Zasady korzystania z kont studenckich

Informacje o sposobie i zasadach korzystania z poczty studenckiej PW.

SYSTEM POCZTOWY DLA STUDENTÓW PW

 

Wszyscy studenci  posiadają adresy poczty elektronicznej w formacie: numeralbumu@pw.edu.pl.

 

Parametry serwera studenckiego domeny pw.edu.pl:

Dostęp do poczty z adresu: https://portal.office.com

Login ID to: nralbumu@pw.edu.pl

Hasła do Office 365 oraz poczty w domenie PW – dla studentów

Hasła do portalu Office, a tym samym pakietu Office 365 są połączone ze studenckim kontem pocztowym w domenie PW, stąd w obu przypadkach jest to jedno konto.

W celu zmiany hasła (lub jego wygenerowania) należy zalogować się do portalu USOSweb na stronie http://usosweb.usos.pw.edu.pl a następnie przejść do zakładki „DLA STUDENTÓW”.

Następnie na dole strony kliknąć w ikonę „Office 365”.

Na stronie wyświetlony zostanie login (adres email) oraz link generowania hasła.

Zostanie wygenerowane nowe hasło do portalu Office oraz konta pocztowego w domenie PW.

Należy pamiętać, iż hasło wyświetlane jest jednorazowo i nie ma możliwości jego ponownego wyświetlenia.

Prosimy o zapoznanie się z uwagami znajdującymi się pod nowym, wygenerowanym hasłem.

W celu zmiany hasła na własne, należy skorzystać z linku, znajdującego się w uwagach pod wygenerowanym hasłem.

Zmiana hasła do poczty studenckiej:  https://passwordreset.pw.edu.pl/

UWAGA: Po restarcie lub zmianie hasła, nowe zacznie działać z opóźnieniem do 30 minut !

  

English version:

All students have e-mail addresses in the format: albumnumber@pw.edu.pl.
 
Parameters of the student server of the pw.edu.pl domain:
Access to mail from the address: https://portal.office.com
The login ID is: albumnumber@pw.edu.pl
Passwords for Office 365 and e-mail in the PW domain - for students
The passwords for the Office portal, and thus the Office 365 suite, are connected to the student's e-mail account in the PW domain, hence in both cases it is one account.
In order to change the password (or its generation), log in to the USOSweb portal at http://usosweb.usos.pw.edu.pl and then go to the "FOR STUDENTS" tab.
Then at the bottom of the page, click on the "Office 365" icon.
The website will display the login (email address) and password generation link.
A new password will be generated for the Office portal and an e-mail account in the PW domain.
Please note that the password is displayed once and can not be displayed again.
Please read the notes under the new, generated password.
In order to change the password on your own, use the link in the notes under the generated password.
Changing the password for student mail: https://passwordreset.pw.edu.pl/
ATTENTION: After restarting or changing the password, the new one will start to work with a delay of up to 30 minutes!