Zasady korzystania z kont studenckich

W związku z rozwojem zintegrowanej platformy informatycznej Uczelni (decyzja nr 1/2018 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie centralizacji usług podnoszących bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych Politechniki Warszawskiej), pojawiła się konieczność ujednolicenia formatu loginów w centralnych systemach Politechniki Warszawskiej.

 Stosowany dotychczas identyfikator w postaci:

został zastąpiony nowym loginem, bazującym na usos_id, dopełnionym do ośmiu znaków zerami z lewej strony. Poniżej załączamy przykłady:

  • Przykład: usos_id: 123456, login do poczty i Office365 to 00123456@pw.edu.pl
  • Przykład drugi, usos _id: 1234567, login do poczty i Office365 to 01234567@pw.edu.pl

Zmiana identyfikatorów nastąpiła w dniach 01-05.11.2018 r.

W przypadku logowania do chmury "Office 365" (http://portal.office.com) wymagane jest podanie nowej nazwy loginu użytkownika.
Informacja o nowej nazwie użytkownika (loginie) będzie możliwa do odczytania z portalu USOS Web pod adresem https://usosweb.usos.pw.edu.pl, w zakładce Dla Studentów i dalej w sekcji Office 365
Zasady logowania do systemu USOS Web nie uległy zmianie.

Po zakończeniu prac związanych ze zmianami nazwy użytkownika, w porozumieniu z Samorządem Studenckim, Centrum Informatyzacji PW planuje wprowadzenie do użycia adresów imiennych dla wszystkich studentów Uczelni w formie aliasów do istniejących kont. Jednocześnie informujemy, że wszystkie istniejące konta studenckie nadal będą posiadały aliasy numer_indeksu@pw.edu.pl (wynikający z głównego programu studiów) oraz dodatkowo numer_osid@pw.edu.pl

Od roku akademickiego 2019/2020 dla nowych kont nie będą stosowane adresy bazujące na numerze/numerach albumu. Pozostaną jedynie adresy imienne oraz numer_osid@pw.edu.pl

Należy zwrócić uwagę na fakt, że pomimo zmian wszystkie dane użytkowników zostaną zachowane.

Parametry serwera studenckiego domeny pw.edu.pl:

Dostęp do poczty z adresu: https://portal.office.com

Hasła do Office 365 oraz poczty w domenie PW – dla studentów

Hasła do portalu Office, a tym samym pakietu Office 365 są połączone ze studenckim kontem pocztowym w domenie PW, stąd w obu przypadkach jest to jedno konto.

W celu zmiany hasła (lub jego wygenerowania) należy zalogować się do portalu USOSweb na stronie http://usosweb.usos.pw.edu.pl a następnie przejść do zakładki „DLA STUDENTÓW”.

Następnie na dole strony kliknąć w ikonę „Office 365”.

Na stronie wyświetlony zostanie login oraz link generowania hasła.

Zostanie wygenerowane nowe hasło do portalu Office oraz konta pocztowego w domenie PW.

Należy pamiętać, iż hasło wyświetlane jest jednorazowo i nie ma możliwości jego ponownego wyświetlenia.

Prosimy o zapoznanie się z uwagami znajdującymi się pod nowym, wygenerowanym hasłem.

W celu zmiany hasła na własne, należy skorzystać z linku, znajdującego się w uwagach pod wygenerowanym hasłem.

Zmiana hasła do poczty studenckiej:  https://passwordreset.pw.edu.pl/

UWAGA: Hasło może być aktywne po upływie około 30 minut !

Z poważaniem, CI PW

__

Login Changes (applies to Warsaw University of Technology Students)

In relation to the development of the integrated IT platform of the University (decision no 1/2018 of the rector of Warsaw University of Technology of 3 January 2018 on the centralization of services raising the security of ICT systems by the University of Technology) it became necessary to unify the format of logins in the central systems of Warsaw University of Technology.

Previously used identifier in the form:

Shall be replaced with a new one, 8-digits long, based on identifier from the USOS system with leading zeroes (added from the left). Here are some examples:

  • example 1: usos_id: 123456, mail and Office365 login: 00123456@pw.edu.pl
  • example 2: usos _id: 1234567, mail and Office365 login: 01234567@pw.edu.pl

Above-mentioned change of identifiers is planned for the period from 11/01/18 to 11/05/18.

In the case of logging into the "Office 365" cloud (http://portal.office.com) after the above date, a new user name will be required.
 New user name can be obtained from the USOS Web portal at: https://usosweb.usos.pw.edu.pl ('Student's section' -> 'Office 365')
The rules of logging into the USOS Web system remain unchanged.

In the next step the Information Centre of WUT, in agreement with the WUT Student Council, plans to introduce personal email addresses for all students in the form of aliases to existing accounts. Please note that all existing student accounts will retain aliases in form of student_number@pw.edu.pl (resulting from the main study programme) and additional osid_number@pw.edu.pl

However, from the beginning of academic year 2019/2020, email addresses based on student number/numbers shall not be used for newly created accounts. Only personal addresses and those in form of osid_number@pw.edu.pl will remain.

Please note that despite the changes, all user data should be retained.

Parameters of the student server of the pw.edu.pl domain:
Access to mail from the address: https://portal.office.com
Passwords for Office 365 and e-mail in the PW domain - for students
The passwords for the Office portal, and thus the Office 365 suite, are connected to the student's e-mail account in the PW domain, hence in both cases it is one account.
In order to change the password (or its generation), log in to the USOSweb portal at http://usosweb.usos.pw.edu.pl and then go to the "FOR STUDENTS" tab.
Then at the bottom of the page, click on the "Office 365" icon.
The website will display the login and password generation link.
A new password will be generated for the Office portal and an e-mail account in the PW domain.
Please note that the password is displayed once and can not be displayed again.
Please read the notes under the new, generated password.
In order to change the password on your own, use the link in the notes under the generated password.
Changing the password for student mail: https://passwordreset.pw.edu.pl/
NOTE: The password can be active after about 30 minutes!

Yours sincerely,
CI WUT Team