Planowane efekty

Efektem realizowanego projektu będą e-usługi w obszarze „front office”, których wdrożenie będzie w pewnym stopniu poparte przygotowaniem zaplecza informacyjnego w obszarze „back-office”.

Projekt „ e-PW”, zakłada realizację działań polegających na wykorzystaniu TIK do obsługi procesów związanych z edukacją na uczelniach wyższych, celem świadczenia usług drogą elektroniczną, dla podniesienia dostępności, jakości i efektywności kształcenia w regionie, w tym  wprowadza rekrutację przez Internet, jak również e-learning.

Realizacja projektu przyniesie następujące efekty:

 • budowa platformy e-usług edukacyjnych, która zapewni dostęp do szeregu różnych kanałów i sposobów współpracy oraz wymiany informacji;
 • usprawnienie systemu zarządzania procesem dydaktycznym i podejmowania decyzji zarządczych;
 • wprowadzone zostaną uproszczenia administracyjne związane z obsługą toku studiów oraz nastąpi poprawa jakości obsługi,  co będzie odczuwalne dla obywateli – mieszkańców miasta, powiatu oraz regionu;
 • zapewnienie szerokiego dostępu do informacji publicznych, co będzie skutkowało oszczędnością czasu na obsługę studentów i pracowników;
 • spełnienie standardów w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz przetwarzania danych zgodnie z obowiązującym prawem;
 • spełnienie standardów WCAG 2.0 dla osób niepełnosprawnych oraz szerzej wytyczne w zakresie unijnych polityk horyzontalnych w tym zasadę równości szans i niedyskryminacji.

 

Efekty zewnętrzne:

 

Realizacja projektu powinna poprawić jakość życia użytkowników. Wartość projektu dla lokalnej społeczności jest w dużej części niewymierna, jednak przyjąć można, że dzięki realizacji projektu znacznie poprawi się jakość obsługi użytkowników oraz nastąpi zmniejszenie nakładów pracy pracowników uczelni.

 

Korzyści z uruchomienia e-Usługi:

 • efektywne wsparcie kandydatów na studia w wyborze kierunku studiów;
 • łatwiejsza możliwość porównywania kierunków studiów oraz przedmiotów;
 • efektywne wsparcie studentów realizujących elastyczny tok studiów w wyborze przedmiotów;
 • skuteczne wsparcie studentów w informowaniu ich o spełnieniu lub braku spełnienia efektów kierunkowych;
 • zintegrowana informacja o modelowym planie studiów;
 • szybki dostęp kandydatów na studia do elektronicznej wyszukiwarki kierunków oraz przedmiotów na Wydziałach Politechniki Warszawskiej;
 • dostęp studentów do informacji o przedmiotach realizowanych w ramach już wybranych kierunków studiów;
 • pomoc w wyborze przedmiotów do realizacji w ramach toku studiów;
 • możliwość analizowania zmienności efektów kształcenia w czasie;
 • polepszenie jakości obsługi poprzez zwiększenie szybkości załatwiania spraw dotyczących edukacji i toku studiów;
 • zwiększenie jakości kształcenia poprzez łatwiejszy dostęp do informacji;
 • poprawa promocji uczelni;
 • ułatwiony kontakt użytkowników;
 • dostęp do wielu usług w jednym miejscu;
 • możliwość samodzielnego przedłużania karty elektronicznej;
 • dostęp do usługi ze spersonalizowaną informacją;
 • zwiększenie dostępności informacji przez integrację z usługą ePW-MojePW.