Wdrożenie systemu SAP HR na Politechnice Warszawskiej

Projekt obejmował całość procesów zatrudniania, naliczenia i rozliczenia wynagrodzeń, świadczeń ze stosunku pracy oraz umów cywilno-prawnych.

Obszary wdrożenia systemu SAP : 

 • Kadry (HR-PA), 
 • Czas pracy (HR-PT), 
 • Płace (HR-PY)( w tym obsługa PKZP orasz ZFSŚ), 
 • Finanse  w zakresie potrzebnym do zaksięgowania listy płac (księgowość-FI, kontroling-CO, projekty-PS), 
 • Basis - prace instalacyjne, konfiguracyjne i administracja systemem, 
 • Migracja danych, 
 • Utworzenie interfejsu do przenoszenia danych księgowych z systemu SAP do FK, 
 • Szkolenia użytkowników,
 • Wsparcie po starcie systemu

Integralną częścią zrealizowanego projektu systemu SAP-HR jest raportowanie do wymaganych przepisami prawa instytucji zewnętrznych (ZUS, GUS, Urząd Skarbowy). Dodatkowo w ramach projektu zostały rozbudowane specyficzne dla Politechniki Warszawskiej rozszerzenia np. do obsługi równoległego zatrudnienia.
Celem Projektu było zastąpienie przestarzałych, niewydolnych i niewspółpracujących ze sobą aplikacji obsługujących procesy kadrowo-płacowe, w tym umów CP poprzez wdrożenie jednolitego, zintegrowanego systemu informatycznego umożliwiającego: 

 • Centralne naliczenie listy płac dla wszystkich pracowników PW i osób zatrudnionych w PW na podstawie umów cywilno-prawnych oraz rozliczenie tych osób względem instytucji zewnętrznych, 
 • Utworzenie jednolitej bazy kadrowo-płacowej Uczelni

Poprawa efektywności funkcjonowania Uczelni w zakresie działania kadr i płac:

 • Optymalizacja procesów zachodzących w Uczelni  w zakresie kadr i płac, 
 • Zwiększenie zakresu raportowania (na potrzeby wewn. i zewn.), 
 • Zmniejszenie czasu generowania raportów, 
 • Uruchomienie rejestracji czasu pracy w jednostkach organizacyjnych, 
 • Stworzenie Centralnego rejestru Umów CP, 
 • Szybszy przepływ informacji w zakresie wypłaty wynagrodzeń

Wspomaganie podejmowania decyzji zarządczych

 • Umożliwienie tworzenia jednolitych raportów dot. HR obejmujących dane z całej uczelni w różnych przekrojach, 
 • Usprawnienie procesu pozyskania danych dotyczących stanu zatrudnienia.