Centralny moduł USOS - Etap II wdrożenia

W ramach drugiego etapu realizowane są następujące prace:

 • związane z przygotowanie i udostępnieniem platformy wspierającej obsługę wymiany międzynarodowej, w szczególności aplikowanie o wyjazdy zagraniczne w ramach programów wymiany;
 • dostosowywanie do bieżących wymagań raportowych do systemu POL-on w zakresie przekazywania danych studenckich i doktoranckich;
 • integracja z Bazą Wiedzy Politechniki Warszawskiej w zakresie przekazywania informacji o pracach dyplomowych;
 • rozbudowa modułu rozliczania pensum dydaktycznego;
 • ujednolicanie i standaryzowanie procesów obsługi i dokumentowania toku studiów.

Cel i zakres projektu

 • efektywniejsza obsługa wyjazdów w ramach programów wymiany międzynarodowej;
 • zapewnienie zgodności z zewnętrznymi regulacjami prawnymi (m.in. raportowanie);
 • zapewnienie standardu obsługi i dokumentowania toku studiów;
 • uzyskanie przez Kierownictwo Uczelni kompleksowej informacji zarządczej;

Obszar projektu

Funkcjonalności realizowane w ramach Etapu II dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych, tj. wydziałów oraz jednostek administracji centralnej.

Struktura

Ze względu na szeroki zakres projektu zbudowano silny zespół wdrożeniowy, który obecnie dysponuje znacznym doświadczeniem. Projekt realizowany jest przez Kierownika Projektu - mgr Marcina Drozda oraz przez dr inż. Lecha Knapa (z-ca Kierownika Projektu) przy udziale podzespołów. W skład podzespołów wchodzą:

 • Podzespół rozwoju aplikacji i zarządzania danymi – zespół tworzą mgr inż. Adam Fabisiak, mgr inż. Arkadiusz Skupiński, mgr inż. Michał Trzeciak oraz inż. Maciej Chmieliński. Zespół pełni także rolę tzw. drugiej linii wsparcia;
 • Podzespół bezpośredniego wsparcia użytkowników - tzw. pierwsza linia wsparcia - zespół tworzą Marcin Grabowski, Justyna Skowron oraz mgr inż. Karol Zglejszewski;
 • Podzespół ds. Utrzymania Systemów i Sieci – zespół tworzą mgr inż. Marek Majchrowski, mgr inż. Maciej Podstawka, mgr inż. Mariusz Stelmach.

We wdrożeniu systemu USOS bardzo aktywny udział biorą także inne zespoły Centrum Informatyzacji oraz pracownicy Działu ds. studiów pod kierownictwem mgr inż. Lucyny Szypulskiej-Czkwianianc, Biura Spraw Studenckich pod kierownictwem mgr Ewy Kowalskiej, Działu Ewidencji Studiów pod kierownictwem mgr inż. Marka Sołtyskiego oraz Biura ds. Przyjęć na Studia pod kierownictwem dr. inż. Zdzisława Mączeńskiego.

Status

W trakcie realizacji.