Projekty w trakcje realizacji

Centrum Informatyzacji PW przy współpracy z zespołami wdrożeniowymi składającymi się z pracowników Politechniki Warszawskiej oraz przy współpracy z firmami konsultingowymi realizują obecnie następujące projekty:

Zarządzanie nieruchomościami w PW

Duża liczba nieruchomości rozrzuconych na terenie całej Polski i konieczność obsługi tych nieruchomości we wszystkich aspektach tych działań tj.:

 • Administracyjnym;
 • Utrzymaniowym;
 • Sprawozdawczym;
 • Rozwojowym;
 • Własnościowym;
 • Formalno-prawnym; 

spowodowało stan, w którym różnego rodzaju informacje dotyczące tych samych obiektów są rozrzucone po różnych miejscach struktury administracyjnej PW. Obsługa w/w wymagań niesie za sobą zwiększone nakłady pracy i konieczność wielokrotnej komunikacji dotyczącej tego samego zagadnienia pomiędzy różnymi komórkami administracji centralnej i wydziałowej.

 • Karta projektu

  Pobierz plik (pdf, 108,83 kB)
 • Realizowane zadania Strategii Informatyzacji

  Wsparcie procesów w PW

Wdrożenie rozwiązania płatność podzielona (split payment)

Płatność podzielona jest nowym rozwiązaniem wprowadzonym przez Ministerstwo Finansów od dnia 1 lipca 2018 r. mającym na celu uszczelnienie systemu poboru podatku VAT oraz walkę z oszustwami w tym podatku. Rozwiązanie to ma uzupełnić dotychczasowy pakiet działań uszczelniających system VAT.

 • Karta projektu

  Pobierz plik (pdf, 108,09 kB)
 • Realizowane zadania Strategii Informatyzacji

  Wsparcie procesów w PW

  Budowa infrastruktury teleinformatycznej

System wideokonferencji jako narzędzie podnoszenia jakości kształcenia

Zgodnie ze Strategią Informatyzacji PW, należy zapewnić odpowiednie narzędzia ułatwiające interakcję pomiędzy studentem, a wykładowcą tzn. platformę, która swoim zasięgiem zapewni nie tylko bezosobową dystrybucję treści, poprzez umieszczenie materiałów dydaktycznych na kontach ftp, ale także obejmie wszelkie inne aspekty procesu kształcenia, w tym umożliwienie wirtualnego kontaktu osobistego pomiędzy studentami, a wykładowcami (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych), prowadzenie interaktywnych wykładów, ćwiczeń oraz laboratoriów w zwykłym cyku dydaktycznym, weryfikację i ocenianie prac studenckich, ale również umożliwi prowadzenie miedzyuczelnianych projektów badawczych, sympozjów, konferencji oraz prezentację dorobku naukowego Uczelni.

 • Karta projektu

  Pobierz plik (pdf, 128,87 kB)
 • Realizowane zadania Strategii Informatyzacji

  Wsparcie procesów w PW

  Optymalizacja kosztów informatyzacji

  Budowa infrastruktury teleinformatycznej