USOS

Projekt rozbudowy systemu USOS oraz aplikacji stowarzyszonych zakłada dostosowanie obecnie wykorzystywanego systemu do potrzeb Uczelni. Będzie to 5 podstawowych zadań: moduł rejestracji kandydatów, moduł praktyk, moduł instruktażowy USOS, dostosowanie interfejsów użytkownika, analiza i dostosowanie systemu do obsługi studiów doktoranckich. Przedstawione zadania mają na celu usprawnienie procesu kształcenia, a przez to podnoszenie kwalifikacji – zarówno wśród studentów, jak i pracowników – tak administracyjnych, jak i nauczycieli dydaktycznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt konieczności dostosowywania używanych systemów i programów do zmieniających się wymogów – zarówno prawnych, jak i formalnych. Zmiany w kontekście niedawno zmienionych przepisów o ochronie danych osobowych oraz zmian wynikających z nowej ustawy o szkolnictwie wyższym implikują konieczność zmian procesów, a przez to również modernizacji używanych systemów. Dodatkowymi korzyściami z realizacji projektu będą: usprawnienie procesów dydaktycznych, zmniejszenie pracochłonności oraz kosztów prac biurowych, podniesienie komfortu pracy, zwiększenie efektywności i poprawa wizerunku pracy komórek administracyjnych.

Zakres projektu

1)      Prace analityczne:

  1. identyfikacja procesów, które wejdą w zakres projektu. Wskazanie właścicieli, przebiegu, danych wejściowych i wyjściowych, potencjalnych usprawnień;
  2. analiza możliwości integracji z istniejącymi systemami w Politechnice Warszawskiej; wskazanie sposobu integracji;
  3. wskazanie celowości i możliwych konfiguracyjnych centralnych rozwiązań.

2)      Utworzenie (lub zmodyfikowanie – zależnie od wyniku analizy) modułu praktyk, modułu rejestracji kandydatów, modułu instruktażowego oraz dostosowanie interfejsów;

3)      Optymalizację procedur - ich uproszczenie, zinformatyzowanie, zorientowanie na użytkownika i korzyść, którą użytkownik otrzyma w wyniku realizacji usługi;

4)      Zakup niezbędnej infrastruktury sprzętowej na potrzeby rozbudowy systemu USOS oraz systemów stowarzyszonych wraz z niezbędnym oprogramowaniem (systemy operacyjne, bazy danych etc.);

5)      Utworzenie struktury użytkowników i odpowiednich ról w systemie;

6)      Testy systemu;

7)      Prace programistyczne – prace poboczne, wspierające wdrożenie niezwiązane bezpośrednio z konfiguracją / programowaniem aplikacji głównej przez konsultantów zewnętrznych;

8)      Zaznajomienie ServiceDesk CI z nowym systemem oraz utworzenie procedur wsparcia użytkowników końcowych;

9)      Utworzenie dokumentacji systemu, zarówno konfiguracji jak i końcowych instrukcji użytkowania;

10)   Szkolenia użytkowników kluczowych i końcowych;

11)   Start i utrzymanie systemu.

Przewidywany okres realizacji

Sierpień 2019 – Wrzesień 2022

Kamienie milowe

Lp. Termin Działanie
1. Grudzień 2019 Przygotowanie wymagań dla Wykonawcy na opracowanie Studium wykonalności oraz wyłonienie Wykonawcy
2. Czerwiec 2020 Wykonanie analizy funkcjonalnej oraz projektu systemu
3. Grudzień 2020 Opracowanie SIWZ do postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę i wdrożenie systemu
4. Czerwiec 2021 Postępowanie o zamówienie publiczne wraz z podpisaniem umowy oraz dostawą wyposażenia
5. Marzec 2022 Budowa systemu
6. Czerwiec 2022 Wdrożenie oraz uruchomienie rozwiązania
7. Wrzesień 2022 Szkolenia kluczowych użytkowników oraz administratorów systemu
Logo funduszy europejskich: Wiedza Edukacja Rozwój, Europejski Fundusz Społeczny