Eduroam

Projekt rozbudowy sieci bezprzewodowej Eduroam ma na celu umożliwienie dostępu do Internetu dla studentów oraz pracowników międzynarodowego środowiska naukowego w kolejnych obiektach Politechniki Warszawskiej – pracownicy i studenci uczelni korzystających z Eduroam, za zgodą swoich instytucji macierzystych, mogą uzyskać dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji stowarzyszonych w Eduroam (zarówno w Polsce, jak i za granicą). Udostępnienie tej usługi na wszystkich wydziałach Uczelni pozwoli zarówno studentom, jak i pracownikom na korzystanie z dostępu do szybkiego i bezpiecznego Internetu. Jest to również element kluczowy mobilnej pracy międzynarodowego środowiska naukowego. Dostęp do sieci wpłynie na możliwość dalszego rozwoju i samodoskonalenia społeczności akademickiej. Do tej pory, pilotażowo, dostęp do sieci Eduroam jest możliwy tylko na terenie Gmachu Głównego PW.

Zakres projektu

1)      Prace analityczne nad sposobem i zakresem rozbudowy usługi;

2)      Zakup niezbędnej infrastruktury sprzętowej wraz z oprogramowaniem;

3)      Konfiguracja połączeń sieciowych i usługi Eduroam;

4)      Testy usługi;

5)      Prace programistyczne – prace poboczne, wspierające wdrożenie;

6)      Utworzenie dokumentacji dotyczącej zarówno konfiguracji jak i struktury sieci;

7)      Szkolenia użytkowników kluczowych na wydziałach, będących lokalnym wsparciem dla studentów i pracowników danych jednostek wydziałowych;

8)      Start i utrzymanie rozbudowanej usługi.

Przewidywany okres realizacji

Luty 2019 – Czerwiec 2020

Kamienie milowe

Lp. Termin Działanie
1. Marzec 2019 Inwentaryzacja zasobów lokalowych przeznaczonych pod instalacje punktów dostępowych
2. Maj 2019 Audyt infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do uruchomienia sieci bezprzewodowej
3. Czerwiec 2019 Opracowanie SIWZ do postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę i wdrożenie systemu wifi
4. Wrzesień 2019 Postępowanie o zamówienie publiczne wraz z podpisaniem umowy oraz dostawą wyposażenia
5. Marzec 2020 Wdrożenie oraz uruchomienie rozwiązania
6. Czerwiec 2020 Szkolenia kluczowych użytkowników oraz administratorów systemu Eduroam
Logo funduszy europejskich: Wiedza Edukacja Rozwój, Europejski Fundusz Społeczny