Wideokonferencje

Zgodnie ze Strategią Informatyzacji PW, należy zapewnić odpowiednie narzędzia ułatwiające interakcję pomiędzy studentem, a wykładowcą tzn. platformę, która swoim zasięgiem zapewni nie tylko bezosobową dystrybucję treści, poprzez umieszczenie materiałów dydaktycznych na kontach ftp, ale także obejmie wszelkie inne aspekty procesu kształcenia, w tym umożliwienie wirtualnego kontaktu osobistego pomiędzy studentami, a wykładowcami (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych), prowadzenie interaktywnych wykładów, ćwiczeń oraz laboratoriów w zwykłym cyku dydaktycznym, weryfikację i ocenianie prac studenckich, ale również umożliwi prowadzenie miedzyuczelnianych projektów badawczych, sympozjów, konferencji oraz prezentację dorobku naukowego Uczelni.

Dzięki takiemu rozwiązaniu technicznemu możliwa staje się wspólna praca zespołowa osób oddalonych od siebie przestrzennie, a jednocześnie w czasie rzeczywistym obserwujących działania wykonywane w różnych miejscach. Rozwiniętą postacią zespołów tej generacji są zespoły wirtualne. Członkowie takich zespołów, wykorzystując nowoczesne, elektroniczne narzędzia komunikowania się, pracują razem mimo dzielących ich odległości, czy stref czasowych. Fakt, że członkowie tych zespołów są przestrzennie rozmieszczeni może paradoksalnie sprzyjać realizacji zadań, ze względu na możliwość właściwej koncentracji na problemach, szybkiej wymiany doświadczeń oraz rozłożenia w czasie istotnych prac, niemożliwych do zrealizowania jednocześnie (skrajnie tzw. follow the sun – praca o różnych porach w zakresie doby). Bardziej rozwinięta forma zespołu wirtualnego to zbiór ludzi wspólnie dążących do osiągnięcia tego samego celu i wykorzystujących nowoczesne technologie komunikacyjne, co umożliwia im pokonywanie odległości i granic organizacji. Tym samym np. platforma wideokonferencyjna zapewni zdalną realizację wykładów, egzaminów, obron prac magisterskich i doktorskich itd. poprzez dostęp transgraniczny, niezależnie od miejsca pobytu, czy też lokalizacji siedziby. Dotyczy to w szczególności wymiany międzynarodowej, bez potrzeby ponoszenia kosztów na dojazd do miejsca spotkania. To samo dotyczy np. Filii PW w Płocku oraz innych lokalizacji PW, gdzie platforma umożliwi uczestnictwo studentów w wykładach prowadzonych, np. w Gmachu Głównym bez przemieszczania się.

Zakres projektu

1)      Inwentaryzacja zasobów lokalowych dedykowanych salom konferencyjnym (wydziałowym oraz centralnym);

2)      Audyt infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej wideokonferencjom w wytypowanych lokalizacjach;

3)      Opracowanie SIWZ do postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę i wdrożenie systemu wideokonferencji ze wsparciem projektanta;

4)      Postępowanie o zamówienie publiczne wraz z podpisaniem umowy oraz dostawą wyposażenia;

5)      Wdrożenie oraz uruchomienie rozwiązania;

6)      Szkolenia kluczowych użytkowników oraz administratorów systemu wideokonferencji.

Korzyści

1)      Zwiększenie skali E-learningu, co umożliwia przeszkolenie dużych grup, dzięki czemu wszyscy studenci mają dostęp do systemu szkoleniowego z różnych miejsc przez całą dobę, co pozwala im na dostosowanie czasu i miejsca nauki do indywidualnych preferencji;

2)      Jednolity przekaz: informacje przekazywane kursantom są uniezależnione od kondycji psychicznej i fizycznej lektora oraz nie są wyznaczane przez poziom grupy;

3)      Redukcję kosztów i optymalizacja pracy wykładowców: całkowite wyeliminowanie niektórych kosztów związanych z fizycznym dostarczeniem szkoleń kursantom;

4)      Zwiększoną wydajność pracy: student może szkolić się w dowolnym miejscu, dzięki czemu nie traci czasu na dojazd na szkolenie;

5)      Szkolenia "na zawołanie": studenci mogą samodzielnie podnosić swoje kwalifikacje o dowolnej porze i z dowolnego miejsca.

Harmonogram

Projekt zostanie zrealizowany pomiędzy kwietniem 2018 r., a październikiem 2020 r. Główne kamienie milowe:

Lp. Termin Działanie
1. Kwiecień 2018 Inwentaryzacja zasobów lokalowych dedykowanych salom konferencyjnym (wydziałowym oraz centralnym)
2. Czerwiec 2018 Audyt infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej wideokonferencjom w wytypowanych lokalizacjach
3. Marzec 2019 Opracowanie SIWZ do postępowanie o zamówienie publiczne na dostawę i wdrożenie systemu wideokonferencji ze wsparciem projektanta
4. Październik 2019 Postępowanie o zamówienie publiczne wraz z podpisaniem umowy oraz dostawą wyposażenia
5. Marzec 2020 Wdrożenie oraz uruchomienie rozwiązania
6. Październik 2020 Szkolenia kluczowych użytkowników oraz administratorów systemu wideokonferencji
Logo funduszy europejskich: Wiedza Edukacja Rozwój, Europejski Fundusz Społeczny