Wdrożenie kreatora JPK w SAP

Z dniem 1 lipca 2016 roku weszły w życie zmiany w Ordynacji podatkowej, które nakładają na podmioty gospodarcze średniej i dużej wielkości obowiązek przekazywania danych finansowo-księgowych tworzonych z ich systemów finansowo- księgowych do organów podatkowych i organów kontroli skarbowej. Dane mają być przekazywane w postaci Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK). 

Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax – SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym standaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. Dane te będą przekazywane najczęściej drogą elektroniczną do Ministerstwa Finansów.

Politechnika Warszawska spełnia kryteria określone w zmianach Ordynacji podatkowej. Z tego powodu jest zobowiązana przekazywać określone dane finansowo-księgowe do Ministerstwa Finansów w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. Generowanie JPK odbywa się poprzez przygotowane do tego celu aplikacje. Z działających w PW systemów Finansowo-księgowych nowo wdrożone aplikacje zaciągają dane. Proces ten odbywa się w obszarze 7 struktur logicznych (wskazanych poniżej), z każdej z tych struktur jest generowany Jednolity Plik Kontrolny (JPK), który PW wysyła w określonym terminie, drogą elektroniczna do Ministerstwa Finansów.  Niewdrożenie obsługi JPK i nieudostępnienie danych przez podmiot gospodarczy może skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową. Zadanie przygotowania odpowiednich aplikacji i generowania plików JPK jest w Politechnice Warszawskiej realizowane w trybie projektowym. W celu realizacji tego projektu został powołany zespół projektowy wywodzący się z Centrum Informatyzacji PW. Przy wdrożeniu ważną role odgrywają również konsultanci z Kwestury PW, którzy uczestniczyli w pracy zespołów wdrożeniowych systemu SAP FI.

Cel i obszar

Celem projektu jest stworzenie na Politechnice Warszawskiej właściwych narzędzi oraz odpowiedniej struktury organizacyjnej , która umożliwi przekazywanie drogą elektroniczną Jednolitego Pliku Kontrolnego do Ministerstwa Finansów, a dokładniej do Departamentu Kontroli Skarbowej.

Struktury logiczne JPK
zestaw 7 struktur obejmuje najważniejsze księgi podatkowe i dowody księgowe. Są to:
Struktura 1 – księgi rachunkowe – JPK_KR
Struktura 2 – wyciąg bankowy – JPK_WB
Struktura 3 – magazyn – JPK_MAG
Struktura 4 – ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
Struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA
Struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
Struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP

Przekazywanie JPK VAT musi odbywać się co miesiąc podczas gdy pozostałe JPK są przekazywane do Departamentu Kontroli Skarbowej na żądanie.

Struktura

Kierownik projektu: mgr inż. Gabriel Matus

Projekt jest realizowany od strony informatyczno - technicznej przez zespół wdrożeniowy Centrum Informatyzacji PW.

Wsparcia merytorycznego w projekcie udzielają konsultanci z Kwestury PW wywodzący się z zespołów wdrożeniowych systemu SAP – FI.

Status

Pierwszy JPK będzie wysłany do Departamentu Kontroli Skarbowej 25 sierpnia br.
Gotowość do wygenerowania pozostałych JPK jest planowana na dzień 15 września br.