Kazimierz Andrzej Towpik

Prof. dr hab. mgr inż komunikacji nauk technicznych

ur. 3.09.1938 r. w Cieszyn

Specjalność

transport, budownictwo

Biografia

Urodzony 3 września 1938 r. w Cieszynie. Od 1939 mieszka w Warszawie, gdzie w 1944 r. przeżył powstanie. W roku 1956 ukończył Liceum Ogólnokształcące i. Tadeusza Reytana w Warszawie. Studia odbył na Wydziale Komunikacji Politechniki Warszawskiej uzyskując w roku 1963 dyplom magistra inżyniera komunikacji. W latach 1963 - 1968 pracował jako asystent w Katedrze Dróg Żelaznych Wydziału Komunikacji Politechniki Warszawskiej, a następnie od połowy 1968 r. do  1998 r. w Centralnym Ośrodku Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa (obecnie Instytut Kolejnictwa), kolejno na stanowiskach starszego asystenta, adiunkta, kierownika pracowni oraz kierownika zakładu. W 1972 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych w Politechnice Krakowskiej, a w 1983 r. tytuł doktora habilitowanego w Politechnice Poznańskiej. W roku 2007 otrzymał  tytuł profesora. Jest profesorem w dyscyplinie transport i budownictwo, w specjalności infrastruktura transportu kolejowego, drogi kolejowe, diagnostyka, budowa i utrzymanie nawierzchni kolejowej. W latach 1984-87oraz 1993-97 prowadził zajęcia dydaktyczne w Politechnice Radomskiej, W latach 1989 - 1991 pracował w Instytucie Badań Kolejowych (ORE/ERRI) w Holandii, a następnie w Komisji  oraz Podkomisjach Międzynarodowego Związku Kolejowego (UIC), jako przedstawiciel polskich kolei. Przez wiele lat, jako ekspert uczestniczył w badaniach prowadzonych przez kilka Komitetów Rzeczoznawców i Grup Roboczych ERRI na zlecenie UIC. W 1998 r. podjął pracę na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, gdzie w latach 1999-2006 kierował Zakładem Infrastruktury Transportu.

Od 2008 r. pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Od 1964 r. jest żonaty, ma jedną córkę. Zainteresowania: muzyka poważna i ogród.

Stanowiska

 • Asystent i starszy asystent w Katedrze Dróg Żelaznych Wydziału Komunikacji Politechniki Warszawskiej (w latach 1963 - 67)-
 • Starszy asystent, adiunkt, docent, profesor nadzwyczajny i Kierownik Pracowni oraz Zakładu w Centralnym Ośrodku Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa (obecnie Instytutu Kolejnictwa)(w latach1968 - 97),
 • Profesor nadzwyczajny Politechniki Radomskiej na Wydziale Transportu w Instytucie Systemów Transportowych i Eksploatacji Taboru Kolejowego
 • Radca techniczny w Instytucie Badań Kolejowych (ERRI) w Utrechcie (Holandia) (w latach 1987- 91)
 • Dyrektor Zarządzający Komisji UIC „Urządzenia Stałe” oraz przedstawiciel PKP w Podkomisji UIC (w latach 1992-93)
 • Kierownik Zakładu Infrastruktury Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej (w latach 1999 -2006)
 • Profesor zwyczajny w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu (Od roku 2008).
 • Z-ca Kierownika Projektu w 6 Programie Ramowym Unii Europejskiej.

Członkostwa

 • Członek Sekcji Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i  Wodnej PAN od  1984 do chwili obecnej.
 • Członek kilku Komitetów Rzeczoznawców i Grup Roboczych Instytutu Badań Kolejowych UIC w Utrechcie (w latach 1972 - 2003).
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP (od 1969 r.)
 • Członek Rady Naukowej PKP „Duże prędkości” (od 2007 r.)

Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia

 • Dwukrotnie Srebrny Krzyż Zasługi  (1976 , 1998.)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2008)
 • Wyróżnienia i dyplomy Ministra Komunikacji (1970-1987)
 • Nagroda Zespołowa Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki za współautorstwo podręcznika akademickiego ( 1987)
 • Nagroda indywidualna Rektora PW za osiągnięcia naukowe oraz nagroda zespołowa II stopnia za osiągnięcia dydaktyczne (2006)
 • Nagroda Ministra Infrastruktury za najlepszą książkę o tematyce transportowej
 • w roku akademickim 2006/2007
 • Dyplom uznania  Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i  Techników Komunikacji za kierowanie pracą magisterską nagrodzoną przez Ministra Infrastruktury w 2005 roku.

Wybrane publikacje

Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych oraz 10 książek i skryptów.

Ważniejsze pozycje:

 • Ocena podparcia toru kolejowego na podstawie tłumienia wymuszonych drgań podkładów. Archiwum Inżynierii Lądowej, Tom XXVI, Zeszyt 3, Warszawa 1980,
 • Experimental and numerical  analysis of residual  stresses in switch blades (Doświadczalna i numeryczna analiza naprężeń własnych w iglicach rozjazdowych), Archives of Civil Engineering L, 2, Warszawa 2004, L. Kwaśniewski, P. Kowalczyk.
 • Variability of stress and longitudinal force distributed in continuous welded rail  tracks (Zmienność naprężeń i sił podłużnych wzdłuż toru bezstykowego) Archives of Civil Engineering L, 4,  Warszawa 2006.
 • Infrastruktura transportu kolejowego. Skrypt akademicki. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004,
 • Infrastruktura drogi kolejowej. Obciążenia i trwałość nawierzchni kolejowej, Monografia, Biblioteka Problemów Eksploatacji, ITE, Warszawa - Radom 2006 
 • Koleje dużych prędkości - infrastruktura drogi kolejowej. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.     


Niniejszy artykuł powstał z myślą o umieszczeniu go w Wikipedii. W związku z tym udzielana jest zgoda na jego wykorzystanie na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach.